Психологични курсове и тренинги за родители.

Всички живи същества имат тенденцията да се свързват, да установяват взаимни връзки, да живеят един с друг, връщайки се към предишните отношения, да живеят заедно, доколкото е възможно. Така е устроен света.

Люис Томас

Семейството е природна група, в която с времето възникват патерни на взаимодействия. Тези патерни образуват структурата на семейството, която определя функционирането на нейните членове, очертава диапазона на тяхното поведение и улеснява взаимодействието между тях. Надеждната структура е необходима за изпълнение на главните задачи на семейството, подкрепяйки индивидуацията, като в същото време  създава усещане за принадлежност.

Обикновено семейните членове не се усещат като част от тази семейна структура. Всеки човек смята себе си за самостоятелна единица, едно цяло, взаимодействащо с други самостоятелни единици. Той знае, че влияе на поведението на другите и те влияят на неговото поведение. Като взаимодейства в рамките на своето семейство, той възприема приетата в семейството карта на света. Знае, че някои територии са отбелязани с надписа „Постъпвай, както на теб ти харесва”. На други стои надписът ”Внимавай”. А някои са маркирани: ”Спри”. Престъпвайки тази граница, членовете на семейството се сблъскват с различни регулиращи механизми. Понякога той се примирява с тези неписани правила, друг път се разбунтува. Има и такива области, които са маркирани с ”Вход забранен”. Навлизането в тези територии носи след себе си най-силните афективни преживявания: чувство на вина, тревожност и дори изгонване и проклятие.

По такъв начин всеки отделен член на семейството на различно ниво на осъзнатост и конкретност е запознат с географията на семейната територия. Той знае какво е позволено, какви сили противодействат на нарушението на правилата, какво представлява системата за контрол и доколко тя е ефективна. Но поради това, че са самотни пътешественици, както на територията на семейството, така и в околния свят, отделните членове на семейството рядко възприемат семейната система като цял организъм, механизъм.

Трябва да разглеждаме семейството като нещо повече от сбор от диференцирани подсистеми, а именно – като  организъм сам по себе си, защото само така можем да  усетим именно пулса на семейството като цяло.

Затова и курсовете и тренингите, които организира и води Сдружение „Родител-Дете“ са предназначени за обогатяване и изграждане на родителската култура и семейната интелигентност.

Към началото